มส. มีมติเห็นชอบตั้งวัดในพระพุทธศาสนาเพิ่มอีก 185 วัด รวมทั้งปี 62 ตั้งวัดแล้ว 560 วัด

0
1056

วันนี้ (20 .ค.62)  ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวีระ จำลอง ผู้ อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ผู้ช่วยโฆษกพศ. แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 29/2562 ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมส. โดยเลขาธิการมส.เสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดต่าง ๆ ได้ส่งคำขออนุญาตตั้งวัด เพื่อให้พศ.ดำเนินการตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535หมวด 2 เรื่องตั้งวัด ได้รวบรวมทำเป็นบัญชีที่ 32/2562 – บัญชีที่ 50/2562 รวมทั้งสิ้น 185 ราย ซึ่งพศ.ได้เสนอรายงานขออนุญาตตั้งวัด ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการตั้งชื่อวัดได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองการตั้งชื่อวัด ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 185 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบัญชีรายงานขอตั้งวัดที่แนบถวายในที่ประชุม โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขออนุญาตตั้งวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการตั้งชื่อวัดตามที่คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการตั้งชื่อวัดเสนอ ตามบัญชีดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 185 ราย และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

“ทั้งนี้ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2562 มส.มีมติเห็นชอบการขออนุญาตตั้งวัด รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวมมีวัดที่ได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองและมติเห็นชอบการขออนุญาตตั้งวัดแล้ว รวมทั้งสิ้น 560 วัด” นายวีระ กล่าว

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////