มส. มีมติพิเศษงดจัดงานวันวิสาขบูชาที่พุทธมณฑล ป้องกันโควิด-19 ส่วนวัดใดจัดงานให้ปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด แนะจัดเวียนเทียนเป็นรอบ

0
197

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติพิเศษที่ 5/2564 เรื่อง ขอความเห็นชอบงดการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ พุทธมณฑล ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 พ.ค. 2564 แจ้งว่า ตามที่มส.ได้มีมติที่ 206/2564 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 เห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564 นั้น เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล ตรวจประเมินตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว มีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมคนจำนวนมากทำให้ยากต่อการป้องกันโรคโควิด-19 ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเกินกว่า 50 คนขึ้นไป จึงเห็นควรงดจัดกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน พศ.จึงขออนุญาตเสนอเป็นมติเวียนเพื่อขอความเห็นชอบ โดยได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการมส. เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติดังนี้ 1.งดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 2564 ที่พุทธมณฑล  2.สำหรับวัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ หรือส่วนภูมิภาค การพิจารณาจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้นๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด 3.กรณีมีประชาชนในเขตบริการของวัดไปเวียนเทียนที่วัด ขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้จัดให้เวียนเทียนเป็นรอบๆ ไป ตามจำนวนที่เห็นว่าเหมาะสม หรือกำหนดจุดยืนประกอบพิธีในวันดังกล่าวตามความเหมาะสม