มส.มอบกัปปิยภัณฑ์สนับสนุนวัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว)

0
42

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.64 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. มอบกัปปิยภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) แก่วัดที่จัดตั้งศูนย์พักคอยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 วัด คือ 1.วัดศรีสุดาราม วรวิหาร รองรับ 330 เตียง 2.วัดสะพาน เขตคลองเตย รองรับ 450 เตียง 3.วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง รองรับ 170 เตียง 4.วัดอินทรวิหาร รองรับ 280 เตียง 5.วัดสุทธิวราราม รองรับ 120 เตียง 6.คณะสงฆ์เขตลาดพร้าว รองรับ 80 เตียง และสนับสนุนกัปปิยภัณฑ์แก่วัดบรมสถล (ดอน) เขตสาทร เพื่อสนับสนุนดำเนินการจัดการฌาปนกิจศพโควิด-19

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ โดยคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลพร้อมร่วมสนองในพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทั้งนี้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. พร้อมสนับสนุนวัดที่มีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ และพร้อมประสานวัดในส่วนภูมิภาคที่มีความพร้อมประสานสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ประจำจังหวัด เพื่อร่วมประสานภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป