มส.ตั้ง “เจ้าคุณโกมินทร์” เป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม

0
852

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 27/2562 ว่า มส.มีมติตามที่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เสนอแต่งตั้งพระราชสารเวที  (โกมินทร์ สุภเสโน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม เป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระราชวินยาภรณ์(เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม เป็นเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริฯ พระศรีวรคุณ (ถวิล วรคุโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส เป็นเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตร จ.ลพบุรี  และพระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรฯ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.ชลบุรี(ธ.) เป็นเจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี