มส.ตั้ง อ.ป.ก. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน คุมงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

0
536

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้พิจารณาตามระเบียบมส. ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) พ.ศ.2546 ข้อ 10 (4) กำหนดให้มีคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) นั้น มส.ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอ.ป.ก. จำนวน19 รูป/คน ประกอบด้วย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธฯ และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา เป็นประธานกรรมการ พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์  เป็นรองประธานกรรมการ ขณะที่กรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต วัดบวรฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรฯ พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ พระพรหมจริยาจารย์ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง พระพรหมบัณฑิต  วัดประยุรวงศาวาส ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี และผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผอ.พศ. และผอ.กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า อ.ป.ก.มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1.ควบคุมและส่งเสริมการอบรมประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบมส.นี้ 2.แก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับกิจการในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ให้เป็นไปโดยชอบ 3.ตรวจตรา ชี้แจง แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อย