มส.ตั้ง พระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกก.บริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมฯ

0
2348

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม   นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงภายหลังการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมมส.ครั้งที่ 4/2562 มีเรื่อง การคัดเลือกประธานคณะกรรมการการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ตามที่ได้ตั้งอยู่ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเดิมนั้นมีพระเทพญาณมงคล วิ. เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เป็นเหตุให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. ว่างลง คณะกรรมการบริหาร ศปท. จึงมีการประชุมคัดเลือกผู้จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561 ที่ประชุมได้มีมติเลือก พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา  ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. และได้ขอให้ พศ.นำเสนอมส.เพื่อโปรดทราบ โดยมส.ได้มีมติทราบตามที่เสนอนี้แล้ว

พระธรรมมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ส.ค.2472 ที่หมู่ 3 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา อุปสมบทเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2510 ที่วัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ต.บางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ

หลังการอุปสมบท จำพรรษาที่วัดท่าสะอ้าน ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย มุมานะศึกษาอยู่หลายปีจนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ตลอดเวลาได้เฝ้าปรนนิบัติรับใช้ดูแลอุปัฏฐากพระอุปัชฌาย์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้ฝึกฝนวิปัสสนากัมมัฏฐานจนมีความเชี่ยวชาญ

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2521 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2528 เป็นเจ้าคณะตำบลบางวัว พ.ศ.2529 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2532 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2546 เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง พ.ศ.2552 รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ.2559 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค 12

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชมงคลรังษี พ.ศ.2556 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี วิ. ล่าสุด พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมมังคลาจารย์

ทั้งนี้ พระธรรมมังคลาจารย์มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้กำหนดกฎระเบียบเข้มไว้ ด้วยวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในแต่ละวันจะมีญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบนมัสการรับฟังธรรมอย่างล้นหลาม ท่านได้พร่ำสอนให้ญาติโยมยึดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้หมั่นประกอบแต่กรรมดี รู้จักการทำบุญให้ทาน ไม่เห็นแก่ตัว ขอให้ยึดหลักความพอเพียง ชีวิตตนเองและครอบครัวจะประสบแต่ความสุขความเจริญ