มส.ตั้งเจ้าคณะกทม.-เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ-วัดสามพระยา

0
410

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) รองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 26/2562 ซึ่งเป็นการประชุมมส.ครั้งแรกของคณะกรรมการมส.ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งขึ้นใหม่ ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ว่า มส.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระธรรมสุธี  (นรินทร์ นรินฺโท)เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพฯ เป็นเจ้าคณะกรุงเทพฯ พระเทพรัตนมุนี  (สุรชัย สุรชโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ พระเทพวิสุทธิดิลก(ละเอียด กิตติสุขุโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล กิตฺติปาโล) เจ้าอาวาสวัดจรณาราม จ.พัทลุง รักษาการเจ้าคณะจ.พัทลุง(ธ) เป็นเจ้าคณะจ.พัทลุง(ธ) พระโสภณคณาภรณ์  (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นรักษาการเจ้าคณะจ.ชลบุรี(ธ) และพระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรรมการมส. เป็นรักษาการเจ้าคณะจ.จันทบุรี(ธ)

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS