มส.ตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบ “พระวินยาธิการ” ติดดาบให้มีอำนาจดำเนินการต่อพระ-เณรผู้ประพฤติฝืนกฎเกณฑ์ เพื่อจรรโลงพุทธศาสนา

0
1054

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎ ระเบียบ พระวินยาธิการ  กล่าวว่า ขณะนี้กำลังให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งดูแลในเรื่องของพระวินยาธิการ หรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่า “ตำรวจพระ” รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระวินยาธิการ ว่ามีการดำเนินการอย่างไรไปบ้าง และในการประชุมพระวินยาธิการแต่ละครั้ง มีข้อเสนอ ปัญหา อะไรบ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ พร้อมกันนี้จะได้ตั้งคณะทำงานในการยกร่าง กฎ ระเบียบ ดังกล่าว โดยจะมีทั้งนักวิชาการจากคณะสงฆ์ และนักวิชาการจากฆราวาส รวมทั้งหัวหน้าพระวินยาธิการ มาร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อร่างกฎ ระเบียบนี้

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า การที่มส.มีมติให้มีการดำเนินการร่างกฎ ระเบียบ พระวินยาธิการ เพื่อต้องการให้พระวินยาธิการได้มีเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อรับรองสถานะให้พระวินยาธิการด้วย ทั้งนี้สำหรับพระวินยาธิการ คือ พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะผู้ปกครอง ให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการปกครองของเจ้าอาวาส และเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ช่วยตรวจตรา ดูแล ชี้แจง และแนะนำพระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย กฎ กฎหมาย กฎมส. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืน