มส.ตั้งกรรมการศีล 5 ชุดใหม่รับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หลวงพ่อแย้ม ขึ้นเป็นรองประธาน “หลวงปู่” เจ้าอาวาสวัดโสธร เป็นประธานหนตะวันออก

0
1927

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) รักษาการผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ทั้งส่วนกลาง และของแต่ละหน แทนคณะกรรมการชุดเดิม ตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. ในฐานะประธานอำนวยการโครงการฯ เสนอ เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 ขณะเดียวกัน พศ.ได้บรรจุโครงการนี้เป็นโครงการของพศ. ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2580) อีกทั้งโครงการนี้ยังได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วย

สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ชุดใหม่ ประกอบด้วย พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธาน พระเทพศาสนาภิบาล(หลวงพ่อแย้ม) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นรองประธาน ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 พระราชวัลภาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี พระสุธีรัตนบัณฑิต ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) พระศรีสมโพธิ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 4 รองผอ.พศ.ที่ได้รับมอบหมาย และนายชยพล พงษ์สีดา โดยมีผอ.กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา พศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของคณะกรรมการประจำหนต่างๆ หนกลาง มีพระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค 13 เป็นประธาน หนเหนือ มีพระพรหมมงคล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธาน หนตะวันออกมีพระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เป็นประธาน และหนใต้มีพระธรรมวิมลโมลี   เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี  เจ้าคณะภาค 16 เป็นประธาน พร้อมกันนี้ มส.ยังเห็นชอบตามคำสั่งประธานอำนวยการโครงการฯ ในการย้ายสำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง ไปที่วัดปทุมคงคาด้วย