มส.จี้เจ้าคณะผู้ปกครองกวดขันสอดส่องสำนักปฏิบัติธรรมสอนเพี้ยน

0
890

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ตามที่พระครูศรีรัตนสรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว สั่งยุติกิจกรรมของสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา  ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว หลังมีการสอนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติธรรมไม่เหมาะสม เช่น ร้องตะโกนเป็นเสียงสัตว์ต่างๆ  นั่งสมาธิด้วยการร้องเพลง เป็นต้น

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางพศ. พร้อมกันนี้ยังได้นำกรณีดังกล่าวเข้ารายงานต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)แล้ว โดยมส.ได้มีมติขอให้กำชับไปยังเจ้าคณะผู้ปกครอง กวดขัน สอดส่อง ในพื้นที่ในการปกครองที่มีการตั้งสำนักปฏิบัติธรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โฆษกพศ. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้มส. ยังมีมติให้ยุบเลิกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจ.ขอนแก่น แห่งที่ 14 วัดสระบัว ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยเป็นไปตามข้อที่ 12 ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2558 ที่ระบุว่า สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด อาจยุบเลิก ในกรณีดังต่อไปนี้ 1.ไม่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม  2.ขาดวิปัสสนาจารย์สอนประจํา  3.แนวทางการปฏิบัติธรรมไม่เป็นไปตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร 4.ไม่มีการดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมตามกําหนด หรือไม่มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด