มส.กำหนดมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนา – รพ.ศิริราช และมอบเงินเทศน์วันสงกรานต์ช่วยเหลือมูลนิธิโรคเรื้อนและวัดพระบาทน้ำพุ 30 มี.ค.นี้

0
3421

 

นายสมเกียรติ ธงศรี รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. คนที่ 1 กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติเห็นชอบให้นำเงินบริจาคเพื่อการจัดพิมพ์หนังสือ มหานิบาตชาดก ทศชาติ ฉบับชินวร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการบริจาคมาจากกรรมการมส. และการบริจาคจากเงินนิตยภัตของพระสังฆาธิการทุกระดับ รวมทั้งพระครูฐานนุกรมของพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และเลขานุการทุกระดับ จำนวน 1 เดือน ตามมติมส.เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560 นั้น ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด  75,529,260 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา และสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช แห่งละ 37,764,630 บาท โดยทางมูลนิธิชัยพัฒนา และรพ.ศิริราช จะส่งผู้แทนมารับมอบเงินจำนวนดังกล่าวจากมส. ในวันที่ 30 มี.ค. เวลา 14.00 น.

นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า มส.ยังเห็นชอบให้นำเงินจากการแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงวันสงกรานต์เมื่อปี 2560 จากทุกวัดทั่วประเทศ มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อนในสังฆราชูปถัมภ์ และมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมียอดเงินทั้งหมด 2,330,160 บาท จัดสรรให้แห่งละ 1,165,000 บาท โดยทั้งสองมูลนิธิจะส่งผู้แทนมารับเงินดังกล่าวจากมส. ในวันที่ 30 มี.ค.นี้ เวลา 14.00 น. ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามมติมส. ครั้งที่ 22/2548 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2548 ที่มส.มีมติเห็นชอบให้พศ. แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดในเขตปกครอง จัดแสดงพระธรรมเทศนาในวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี แล้วรวบรวมเงินที่ได้จากการแสดงพระธรรมเทศนาส่งเจ้าคณะจังหวัดเพื่อมอบให้กับพศ. นำไปมอบช่วยเหลือแก่ทั้งสองมูลนิธิดังกล่าว