มส.กำชับระเบียบจัดงานวัด หลังพบหลายวัดปล่อยเล่นพนัน-ให้เอกชนผูกขาด

0
159

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 9/2563 เลขาธิการมส. เสนอว่า ตามที่มส.ได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติในการจัดงานวัด งานเทศกาล งานมหกรรม และงานชุมชนของวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และระเบียบนี้ได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2537 ซึ่งคณะสงฆ์โดยส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่ยังพบว่ามีวัดบางวัดปล่อยปละละเลยในการดำเนินการตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.2537 จัดให้มีการละเล่นต่างๆ รวมทั้งการพนัน เช่น บิงโก เป็นต้น อีกทั้งในการจัดงานวัดนั้นยังพบการให้เอกชนผูกขาดการจัดงานเทศกาล ทำให้เกิดความเสียหายและความเสื่อมเสียแก่วัด เอกชนอาศัยช่องทางดังกล่าวเข้ามาหาผลประโยชน์จากวัดได้  จึงเห็นควรนำเสนอมส.เพื่อพิจารณากำชับเจ้าคณะผู้ปกครองในทุกระดับกำชับวัดในเขตปกครองในการดำเนินการตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.2537 อย่างเคร่งครัด โดยที่ประชุมมส.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้พศ.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั้งสองฝ่าย(ธรรมยุต-มหานิกาย)ทราบ เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองต่อไป

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า มีหลายวัดละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ทั้งยังให้เอกชนเข้ามารับจัดงาน ทำให้วัดเกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาอีก ประกอบกับพศ.ได้รับเรื่องร้องเรียนด้วย จึงเห็นควรนำเสนอมส. เพื่อให้แจ้งไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองให้กำชับวัดในเขตปกครองให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.2537 ซึ่งในระเบียบนี้จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วถึงแนวทางในการจัดงานวัด งานเทศกาล งานมหกรรม และงานชุมชนของวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ได้มีการระบุโทษไว้ด้วยว่า หากเจ้าอาวาสรูปใด ฝ่าฝืนระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ถือว่าละเมิดจริยาพระสังฆาธิการและต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการตามความในหมวด 4 แห่ง กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ