มมร.ผนึกหน่วยราชการ องค์กร เตรียมการจัดประชุมวิชาการสมัชชาการเผยแผ่ ครั้งที่ 3 น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนางานเผยแผ่ยุคไทยแลนด์ 4.0

0
751

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ มีการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กรมการศาสนา(ศน.) เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย เข้าร่วม

พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว มมร. เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นวันที่ 24 ก.ค.ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ รร.เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2561 โดยจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในการประชุมครั้งนี้ยังมีการรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งงานวิจัยต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติศรัทธา ให้ฟื้นคืนกลับมาในจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยจะน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักการทรงงาน อาทิ “รู้รัก สามัคคี” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักชัยในการดำเนินการพัฒนาแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มมร. กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมวิชาการสมัชชาการเผยแผ่ฯ ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ปี 2561 โดยจะมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมไทย สังคมโลก” โดยพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มมร. , การนำเสนอความคิดเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในยุค 4.0” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนาวิชาการในห้องย่อย ประกอบด้วย วัด ประชาชน รัฐ ซึ่งเป็นการร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอในการร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตของพระพุทธศาสนาให้ฟ้นคืนกลับมาและขับเคลื่อนเพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การพัฒนาพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ด้านพระครูปลัดกวีวัฒน์ กรรมการบริหาร และเลขานุการโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา กล่าวว่า ภายหลังการประชุมสมัชชาฯ จะมีการนำข้อสรุปจากการประชุมเสนอไปยังรัฐบาล และคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน