มรภ.พระนคร เปิดสอบธรรมศึกษา ปี 2562 น่าทึ่ง! นักศึกษา-ครูอาจารย์กว่า 2 พันคนแห่เข้าสอบ

0
470

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562 ที่สถาบันพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(มรภ.พระนคร) เขตบางเขน กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) แม่กองธรรมสนามหลวง มอบหมายให้ พระมหารังษี เขมวีโร ป.ธ.9 วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ เป็นประธานเปิดการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ดร. ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันพุทธวิชชาลัย ร่วมในพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ซึ่งมรภ.พระนครเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ปลูกฝัง และทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีพุทธศักราช 2547 คือการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาคน และพัฒนาท้องถิ่น

ดร. ณกมล กล่าวว่า มรภ.พระนคร ได้เล็งเห็นโครงการสอบธรรมศึกษา เป็นโครงการที่มุ่งให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเรียนและมีการทดสอบวัดระดับความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังในเรื่องจิตนิยมด้วยการให้ความรู้ในหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยท่านอธิการบดี ได้ให้ความสำคัญและชักชวนให้นักศึกษาทุกคนตลอดจนครูบาอาจารย์ ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถความรู้ไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ดร. ณกมล กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยังสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านความประพฤติ โดยเฉพาะเรื่องความประพฤติและการปฏิบัติตัวของนักศึกษา จะเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเน้นเป็นอย่างยิ่งจึงจัดให้การเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา ซึ่งก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ นับเป็นปีที่ 12 ที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน  ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจทั้งนักศึกษาเอง และสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ และร่วมผลักดันด้านการเรียนการสอนกับทางมหาวิทยาลัยฯ

“สำหรับในปีพุทธศักราช 2562 นี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งบุคลากร นักศึกษาสมัครเข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น 2,051 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี 2,040 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 9 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก 2 คน ผลการสอบครั้งนี้จะได้รับการรับรองจากมหาเถรสมาคมโดยแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร เป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าการสอบธรรมศึกษานั้น ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ สามารถนำไปอ้างอิงได้ในอนาคต” ผอ.สถาบันพุทธวิชชาลัย กล่าว