มท. ออกระเบียบรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนศ. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. มุ่งส่งเสริม-ดูแลให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

0
726

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2561 ขึ้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดคำนิยาม นักเรียน และนักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือไว้ว่า “นักเรียน” คือ ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  “นักศึกษา” คือ ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า “ผู้ยากจน” คือ ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน และ “ผู้ด้อยโอกาส” คือ ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ระเบียบนี้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ นั่นคือ หากรายได้จริงไม่เกิน 50 ล้านบาท จะตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 3 แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หากรายได้จริงเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท จะตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท และหากรายได้จริงเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป ก็จะตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของ อปท. ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดยให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครองที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือจาก อปท. ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อส่งให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ แล้วให้ทำการปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการ อปท.  และที่ทำการหมู่บ้าน ชุมชน ให้ทราบโดยทั่วกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ