มท.จับมือฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มส.- สจล. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ

0
257

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. กระทรวงมหาดไทย(มท.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. มีหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ ด้วยการดำเนินการ กำกับ สอดส่อง ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำ การสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นด้วยความเรียบร้อย พัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ และบูรณาการงานอบรมประชาชนกลาง หรือ อ.ป.ก. โดยความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ ทั้งนี้การเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ ถือว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระบรมศาสดา ซึ่งทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์เข้าไปช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะทำได้ สำหรับการลงนามร่วมกันครั้งนี้ เป็นการประสานพลังความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักแห่งความเมตตาธรรม คือความหวังดี ความปรารถนาดีต่อกัน ในการอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บรรเทาทุกข์ ทั้งในส่วนของวิชาการและการพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน สร้างสังคมชุมชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาต่อไป

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดมท. กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส.ได้หนุนเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ตลอดจนเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วัดและพระสงฆ์ ดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์มาโดยตลอด พร้อมกันนี้จะมีการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมของสจล.มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำมาใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย โดยมท.เตรียมจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในทุกตำบลทั่วประเทศ ซึ่งทางมท.จะขอความร่วมมือฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. เข้าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ดังกล่าวด้วย โดยจะขอให้คัดเลือกวัดอย่างน้อยตำบลละ 1 วัด เข้ามาร่วมกับศูนย์ดังกล่าวในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนมี.ค.นี้

*****************************************************************