มท. จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับตัวแทนส่วนราชการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0
691

วันนี้ (24 ก.ย.62) เวลา 15.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยพิธีในวันนี้มีหน่วยงานต่างๆ ในนามตัวแทนส่วนราชการ  จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 98 ราย เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน 3 สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี่ มีความปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันนี้ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ในการนี้หน่วยงานต่างๆ ได้พร้อมใจกันจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่โดยตลอดทั้งปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น จึงได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์แผ่นภาพ จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดังกล่าวนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์แผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้ทุกครอบครัวมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีไว้เป็นสรรพศิริมงคล เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกคน