มติ คณะกรรมกลาง ล่าสุด ให้เยียวยาครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คนแล้ว

0
500

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีการพิจารณากรณีครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบรรจุเมื่อปี 2554 – 2556 จำนวน 27,000 คน ที่ปรากฏภายหลังว่ามีคุณวุฒิปริญญาตรีที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่ง ก.ท. กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2552 จึงเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมติ ก.ท. ตั้งแต่ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการเยียวยา เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ของ กท. ได้ข้อเท็จจริงใหม่เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั้ง 98 คน โดยเห็นว่าความผิดพลาดมาจาก “ความสำคัญผิด” ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และไม่ปรากฏว่า กระบวนการสรรหาด้วยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น มีความไม่ถูกต้องในขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุที่สมควรจะพิจารณาเยียวยาบุคคลทั้ง 98 ราย

โดย ก.ท. ได้มีการพิจารณาและมีมติเยียวยา โดยให้ นายก อปท. ออกคำสั่งให้ครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คน ออกจากราชการ เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตามมติของ ก.จังหวัด (ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี) โดยมีผลย้อนไป ณ วันที่บรรจุและแต่งตั้ง จากนั้นให้มีการดำเนินการเยียวยา ดังนี้

  1. กรณีบุคคลใดที่ปัจจุบันได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา) แล้วให้นายกเทศมนตรี มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลนั้นให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กใหม่ในวันเดียวกันกับที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด ให้มีผลตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  2. กรณีบุคคลที่ปัจจุบันยังไม่ได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา) ให้บุคคลกลุ่มนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมให้ได้รับคุณวุฒิดังกล่าวภายใน 4 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการ โดยให้นายก อปท. สงวนตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กนั้นไว้ เพื่อรองรับบุคคลดังกล่าว และให้จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ต่อไป ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ และเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กแล้ว ก็ให้นายก อปท. มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลนั้นให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด ตั้งแต่วันที่ได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าว

“ก็ต้องขอให้ครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการเยียวยาดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และดูแลเด็กเล็กให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้สมกับวัยของเด็กที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนที่จะมีการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับประถมศึกษาต่อไป” นายฉัตรชัย กล่าว