มติมส.ให้ทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปี 61-62 ส่วนกลางมีวัดราชบพิธฯ-พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลาง

0
1275

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)  มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ 31 ธ.ค.2561 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 ม.ค.2562 ตามความเหมาะสม โดยให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคล แทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น พร้อมทั้งให้พศ.จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ เพื่อแจกจ่ายให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) และพุทธศาสนิกชนด้วย  สำหรับพื้นที่ส่วนกลาง ให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี  ในส่วนภูมิภาค ให้พศจ.ประสานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม

นายสิปป์บวร  กล่าวต่อไปว่า ให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ คณะกรรมการประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และให้ผอ.พศจ.เป็นกรรมการและเลขานุการ