มติมส. แต่งตั้งสมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ป.ต. ‘เจ้าคุณแย้ม รองประธาน หลวงพี่น้ำฝน กรรมการ’

0
1470

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะสงฆ์แต่ละตำบลจัดตั้งหน่วยอบรมประจำตำบล ในวัดแห่งหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาอาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารสงเคราะห์ กตัญญู กตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม โดยให้มีการดำเนินงานบริหารหน่วยฝึกอบรมในรูปของคณะกรรมการร่วมกันระหว่างเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์กับผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานของ อ.ป.ต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ อ.ป.ต. ประกอบด้วย

๑.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการ ๒.พระพรหมวิสุทธาจารย์  (มนตรี คณิสฺสโร) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์  รองประธานกรรมการ ๓.พระพรหมกวี  (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร รองประธานกรรมการ ๔.พระพรหมเสนาบดี  พิมพ์ ญาณวีโร เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดประทุมคงคา รองประธานกรรมการ

พระเทพศาสนาภิบาล (เจ้าคุณแย้ม)

๕.พระเทพศาสนาภิบาล (เจ้าคุณแย้ม)  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม  รองประธานกรรมการ ๖.พระเทพรัตนนายก  (จำรัส ทตฺตสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน กรรมการ ๗.พระธรรมวิมลมุนี  เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี กรรมการ ๘.พระราชภาวนาพิธาน วิ. (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผช.เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา  กรรมการ ๙.พระราชดิลก (ประนต กิตฺติวฑฺฒโน) ผช.เจ้าอาวาสวัดอาวุธกสิตาราม กรรมการ ๑๐.พระราชศาสนกิจโสภณ (อุทัย อุทโย)  เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี กรรมการ ๑๑.พระราชพิพัฒนาภรณ์  (นิพนธ์ เขมโก) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ กรรมการ ๑๒.พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปัณฑิโต) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม กรรมการ ๑๓.พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม)  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต กรรมการ ๑๔.พระศรีสมโพธิ รองเจ้าคณะภาค 4 วัดปากน้ำภาษีเจริญ  กรรมการ ๑๕.พระภาวนาธรรมาภิราม วิ. เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม กรรมการ ๑๖.พระปฐมคณาจารย์  เจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา จ.นครปฐม  กรรมการ ๑๗.พระสิริรัตนเมธี  รองเจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดโพนชัย กรรมการ ๑๘.พระมงคลพัฒนาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จ.สมุทรสาคร กรรมการ ๑๙.พระสิริพัฒนาภรณ์  วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร กรรมการ ๒๐.พระสิริจริยาลังการ  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี  กรรมการ ๒๑.พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กรรมการ ๒๒.พระครูสิริธรรมมาภิรัต  (ธรรมรัต อริยธมฺโม) วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช กรรมการ ๒๓.พระครูกิตติวิริยาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี กรรมการ ๒๔.พระครูสุธีจริยวัฒน์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น กรรมการ ๒๕.พระมหามงคล มงฺคลคุโณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมณ์ จ.มุกดาหาร กรรมการ ๒๖.พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม จ.ราชบุรี  กรรมการ ๒๗.พระมหาอุดร ธมฺมญฺโญ  ผช.เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด กรรมการ ๒๘.พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน)  เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม  กรรมการ

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) 

๒๙.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรรมการ ๓๐.รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ที่กำกับดูแล) กรรมการ ๓๑.ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ที่ได้รับมอบหมาย) กรรมการ ๓๒.เลขานุการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ ๓๓.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  กรรมการ ๓๔.ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการ กรรมการ ๓๕.พระครูศรีรัตนนาภิวัฒน์  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี กรรมการและเลขานุการ ๓๖.พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๓๗.พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ผช.เจ้าอาวาสวัดพระงาม จ.นครปฐม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒๘.ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒๙.นักวิชาการศาสนาปฏิบัติชำนานการ(ที่ได้รับมอบหมาย)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมติมส.ดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ๑.อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ ๒.กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการและรายงานผล คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามความเหมาะสม ๔.รวบรวมสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอมหาเถรสมาคม ๕.ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วีรพล จ้อยทองมูล รายงาน

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,