มจร.-W.P.A. เตรียมร่วมวิจัยแนวทางสร้างสันติภาพ ยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติสุข

0
570

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ตามที่ทางมจร.ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A) จัดงานเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ณ มจร.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จากนั้นตนพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมสันติภาพโลก ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อฺมพโร) ทูลถวายรายงานการจัดงานดังกล่าว ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงอนุโมทนาในการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้การทำงานไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทางมจร. ได้หารือกับทางสมาคมสันติภาพโลก ในการที่จะทำงานวิจัยร่วมกัน เกี่ยวกับสันติภาพโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นหลัก เพราะจากการหารือร่วมกันพบว่าพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะนิกายใด จะใช้หลักกรรมฐานในการทำงานด้านสันติภาพ ซึ่งทางมจร.จะมีการประชุมร่วมกับท่านจิ้งเย่า ประธานที่ปรึกษาสมาคมสันติภาพโลก ที่ไต้หวัน เพื่อกำหนดแนวทางในการทำวิจัยเรื่องดังกล่าวในวันที่ 1-2 ก.ค.นี้

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐