มจร.เตรียมเปิดหลักสูตรอินเตอร์ “พุทธศิลปะ” เปิดให้ชาวโลกหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย

0
2981

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำนิสิตภาคอินเตอร์ ปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา ที่กำลังศึกษาในรายวิชาพุทธศิลปะ เดินทางไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-22 มี.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ นอกจากมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและเหตุผลของพระพุทธศาสนา ยังมุ่งเน้นพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยวิชาพุทธศิลปะเป็นการกระตุ้นมุมด้านสุนทรียศาสตร์ ทั้งในส่วนที่เป็นจิตรกรรม ปฏิมากรรม รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่สำคัญ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงเริ่มด้วยด้วยการฝึกจิตให้นิสิตผ่านกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ การใช้สติฝึกจิตให้เกิดสมาธิ  จากนั้นนำนิสิตไปเยี่ยมชมพุทธศิลปะที่วัดเจ็ดยอด วัดพระสิงห์ ก่อนเข้าสู่กระบวนการลงมือมือปฏิบัติด้วยการวาดภาพพุทธศิลปะ โดยมีคณาจารย์สาขาพุทธศิลปะ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ และมทร.ล้านนา เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมทักษะการวาดภาพ ซึ่งพบว่าสามารถกระตุ้นอารมณ์ และทักษะการวาดภาพให้แก่นิสิตได้อย่างดียิ่ง

ผอ.วิทยาลัยพุธศาสตร์ฯ กล่าวต่อไปว่า พุทธศิลปะล้านนานั้น มีความโดดเด่น ทั้งยังทรงคุณค่า จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่นำนิสิตจากทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสพุทธศิลปะแบบล้านนาที่หาไม่ได้ที่อื่นในโลก นอกจากนี้วิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ ยังเตรียมสร้างเวทีเพื่อนำนิสิต และชาวโลกให้มาสนใจพุทธศิลปะแบบล้านนา และพุทธศิลปะของภาคอื่นๆ ให้มากขึ้น โดยในปี 2563 จะเปิดสาขาวิชาพุทธศิลปะ หลักสูตรอินเตอร์ เพื่อให้ชาวโลกได้หันมาศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,