มจร เตรียมระบบสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรับมือโรคโควิด-19 ระบาด

0
272

พระราชปริยัติกวี  (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ประชุมผ่านทางระบบวิดีโอออนไลน์  ร่วมกับผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, คณบดี, ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล, ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผอ.วิทยาลัยสงฆ์, ผอ.สำนักวิชาการ, ผอ.สำนักงานวิทยาเขต,  ผอ.กองคลังและทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งผู้บริหารโครงการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนได้วางแผนดำเนินการให้ครอบคลุมภารกิจ ทั้งประสานความร่วมมือกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้างเครือข่ายใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เรียน ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ปรับปรุงแก้ไขให้เอื้อต่อการทำงาน จัดหาหรือพัฒนาโปรแกรมมาช่วยขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอบอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนาช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตในการเข้าถึงระบบบริการการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเรื่องการสอนทางไกลระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มจร ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

อธิการบดี มจร. กล่าวต่อไปว่า  สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อติดผลการดำเนินการตามนโยบาย พร้อมให้แนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งได้มีการหารือถึงแนวทางในการติดตามผลการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ 2/2562 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและภาคการศึกษาที่ 1/2563 รูปแบบวิธีการและช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งทางฝ่ายสำนักทะเบียนและวัดผล ได้รายงานผลการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2562 และได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย ทั้งที่กำลังดำเนินการและที่เตรียมการในอนาคต พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค