มจร วิจัยเปิดเส้นทางสายพระเกจิ – วิปัสสนาฯ หนุนเที่ยววิถีพุทธ

0
59

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า มจร จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่วิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ โดยจัดทำเป็นชุดความรู้และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธของประเทศไทยในระดับนานาชาติ

ด้านพระมหาทวี มหาปญฺโญ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยพระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป, ดร.อุดม จันทิมา และ ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ได้รับมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ในการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ ในเมืองหลัก 15 จังหวัด 30 แห่ง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์สื่อผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ครอบคลุมทั้งมิติเพื่อการนันทนาการ และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับเส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธเพื่อการนันทนาการ แบ่งเป็น 3 สาย ประกอบด้วย 1.สายเกจิอาจารย์ รูปเคารพ และวัตถุมงคล 2.สายสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และ 3.สายประเพณีวัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่วนเส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ก็แบ่งเป็น  3 สายเช่นกัน ประกอบด้วย 1.การปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติ 2.การปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐาน และ 3.การปฏิบัติธรรมแบบกายเคลื่อนไหว

พระมหาทวี กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมีสถานปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ การได้มาปฏิบัติธรรมจึงเปรียบเสมือนการเติมพลังให้กับชีวิต โดยทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยววิถีพุทธจำนวนมาก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.travel2thailand.com

*****************************************************************