มจร วิจัยพัฒนา “พระวินยาธิการ” เชิงพุทธบูรณาการ

0
160

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการจ.ปทุมธานี เชิงพุทธบูรณาการ โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ในฐานะเจ้าคณะจ.ปทุมธานี  เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวให้โอวาท ว่า พระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ ต้องมีกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตร 7 ประการ ได้แก่ 1.ปิโย น่ารัก 2.ครุ หนักแน่น น่าเคารพ 3.ภาวนีโย หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม 4.วตฺตา  รู้จักพูด 5.วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคำ พร้อมรับฟังและให้คำปรึกษา 6.คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากให้เข้าใจได้ง่าย 7.โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ส่วนวิสัยทัศน์ของพระวินยาธิการ 4 ประการ คือ วิชายอด จรณะเยี่ยม เปี่ยมด้วยกรุณา และรักษาศรัทธาของสาธุชน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้พระวินยาธิการทุกรูปทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้าน พระมหานพพร ปุญฺญชโย รองผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย นิสิตปริญญาเอก  หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการจ.ปทุมธานี เชิงพุทธบูรณาการ จัดขึ้นโดยนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรสันติศึกษา  มจร ซึ่งผ่านการรับรองรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพระวินยาธิการ และเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ ซึ่งเป็นการพัฒนาตามศาสตร์ร่วมสมัยภายใต้หลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง

///////////////////////////////////////////////////////////////////