มจร.วัดไร่ขิง เปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป

0
1616

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.วัดไร่ขิง) กล่าวว่า มจร.วัดไร่ขิง เปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยเยียวยาข้อพิพาทและสร้างสมานฉันท์ เน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป สำหรับการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น ท้องที่ และภูมิภาค รวมไปถึงอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องจิตอาสา ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะและกลวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยเยียวยาความเสียหายต่อบุคคลและชุมชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ในการทำงานกับประชาชน มีเทคนิคการเยียวยาแก้ไข เพราะเรื่องนี้ถือเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญ ในการทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การเยียวยาความเสียหายทางจิตใจ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ซึ่งหากขาดทักษะการใช้เทคนิคและวิธีการเยียวยาที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลทำให้เกิดความไม่ลงรอย ความไม่เป็นธรรม ทำลายความสัมพันธ์ที่ดี ขาดความสมานฉันท์ และเกิดความไม่สงบสุข

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรดังกล่าวจะมีการอบรม 1.แนวคิด ทฤษฎี การสมานฉันท์ และการเยียวยาการแก้ไข 2.รัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายและสร้างความสมานฉันท์ 3.กลยุทธการวิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ จุดยืน ผลประโยชน์ และลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4.กลยุทธ์การสร้างสมานฉันท์ เทคนิคการเยียวยาและการฟื้นคืนดี 5.พุทธวิธีการเจราเพื่อบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่ในการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ 6.สันติวิธีการเจรจาต่อรองอย่างมียุทธศาสตร์ 7.แนวคิดและกระบวนการยุติธรรมชุมชนเพื่อชุมชนสันติสุข 8.สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มาตรการมนุษยธรรม และปฏิบัติการสิทธิพื้นฐาน 9.ฝึกปฏิบัติเจรจาเยียวยาและสร้างสมานฉันท์ กำหนดการอบรมตลอดหลักสูตร 5 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ เริ่มวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ.2567 สอบถามเพิ่มเติม โทร.062-2549416, 091-0522487 หรือ สมัครผ่าน QR code

****************************************************************