มจร วัดไร่ขิง ลดค่าเทอมให้นิสิตใหม่ช่วยผลกระทบโควิด

0
168

พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม  กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 วส.พุทธปัญญาฯ จึงได้ปรับระบบการรับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564 ผ่านการรับสมัครออนไลน์  โดยเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 3 สาขา 1.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) และ3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาโท 2 สาขา 1.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) และ 2. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.ม.) ประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร (หลักสูตร 1 ปี) 1.หลักสูตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 2.หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 2.หลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ทั้งนี้ทางวส.พุทธปัญญาฯ ยังมีโครงการช่วยเหลือนิสิต เพื่อให้สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรด้วย คือ 1.โครงการ 1โรงเรียน 1 ทุนการศึกษารองรับ 2.กองทุนสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต 3.ทุนการศึกษาจากหลายแหล่งทุน 4.ที่พักรองรับตลอดระยะเวลาการศึกษา  5.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สร้างอาชีพ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนิสิต นอกจากนี้ยังจะมีการลดค่าเทอมให้กับนิสิตที่สมัครใหม่ด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19  สมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2oqdPxq หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี สำนักงานวิชาการ ชั้น 2 อาคารห้องสมุดประชาชน ”เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ถึงวันที่ 30 พ.ค. สอบถามโทร.085- 3242930, 097-9363256 หรือ www.rk.mcu.ac.th เฟซบุ๊ก : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ในฐานะผอ.วส.พุทธปัญญาฯ มีนโยบายในการสร้างอาคารเรียนรวมหลังใหม่  เพื่อรองรับจำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานที่เดิมนั้นไม่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตได้อย่างเพียงพอ ซึ่งทางวส.พุทธปัญญาฯได้รับความเมตตาจากหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน  อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ พระเกจิชื่อดังในยุคปัจจุบัน สนับสนุน  โดยอนุญาตให้จัดสร้างเหรียญหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม รุ่น เจริญพร รวย รวย รวย มหาเศรษฐี นำรายได้ไปสมทบทุนสร้างอาคารเรียนรวม  ตามนโยบายของพระเทพศาสนาภิบาล  สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.063-5930889