มจร วัดไร่ขิง ฟื้นวิถีมอญนครปฐม จัด “มหกรรมวัฒนธรรมชาวมอญ” 20 พ.ย.นี้

0
232

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์(วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาฯ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดงาน “มหกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ ที่ลานวัฒนธรรม วส.พุทธปัญญาฯ จ.นครปฐม โดยงานดังกล่าวเป็นงานตามภารกิจที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประกอบกับวส.พุทธปัญญาฯ มีภารกิจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่จ.นครปฐม ที่มีวิถีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และยังพบว่ามีวิถีวัฒนธรรมมอญด้วย จึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยภายในงานจะมีการออกร้านสินค้าวัฒนธรรมชาวมอญที่นับวันจะหาชมได้ยาก การแสดงดนตรีวิถีชาวมอญ การรับประทานอาหารชาวมอญแบบขันโตก การแสดงวัฒนธรรมชาวมอญ เช่น สาธิตการเขียนอักษรมอญ การปักสไบมอญ การประกอบอาหารมอญ นิทรรศการปริวรรตคัมภีร์มอญ (หลักธรรมในคัมภีร์ใบลานวัดคงคาราม)ทั้งยังมีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระตามวิถีวัฒนธรรมชาวมอญ ไหว้พระรับศีล ฟังสวดมนต์มอญ การแสดงพระธรรมเทศนาภาษามอญ และเวทีพูดคุย “การพลิกโฉมวิถีวัฒนธรรมมอญสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานราก”

พระมหาบุญเลิศ กล่าวด้วยว่า วัฒนธรรมมอญนอกจากพบในหลายจังหวัด เช่น ราชบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร เพชรบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ ปราจีนบุรี แล้ว ยังพบในพื้นที่จ.นครปฐมด้วย ที่ชุมชนบ้านท่ามอญ จ.นครปฐม เดิมเรียกว่าต.ท้ายคุ้ง มีบริเวณตั้งแต่รอบวัดไทยวาส ชาวมอญตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ตามริมแม่น้ำนครชัยศรีมาก่อนรัชกาลที่ 3 ตั้งแต่บริเวณวัดกกตาล วัดกลางบางแก้ว วัดไทยาวาส วัดหอมเกร็ด วัดทรงคะนอง และวัดไร่ขิง วัฒนธรรมชาวมอญถือเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าวิถีวัฒนธรรมมอญในหลายจังหวัด และที่จ.นครปฐม เริ่มที่จะหายไป ไม่ค่อยมีคนรู้จัก เช่น การแต่งกาย อาหาร การละเล่น รวมถึงการฟังสวดมนต์ภาษามอญ การอนุรักษ์ภาษามอญ ประกอบกับมีนิสิตวส.พุทธปัญญาฯ ได้วิจัยการปริวรรตคัมภีร์มอญ พบว่า มีภาษา ข้อความธรรมะ ที่สามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต เห็นว่าสามารถนำมาสอนคนรุ่นหลังได้ จึงเป็นที่มาของการจัดงานดังกล่าวขึ้น

*****************************************************************