“มจร.วังน้อย” จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

0
2277

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ประกอบด้วย รองอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนงาน หัวหน้าภาค คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มวก. ๔๘ พรรษา มจร. ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ส่วนกลาง เข้าร่วมพิธีการ จำนวน ๓๕๐ รูป/คน

รายงานโดย ปชส. มจร