มจร ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก (W. P. A.) หลอมรวมชาวพุทธ 3 นิกาย 6,900 รูป/คน เจริญพระพุทธมนต์-ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระเจ้าอยู่หัว ร.10 วันที่ 16 มิ.ย.นี้

0
1832

วันนี้ (13 มิ.ย.62) เวลา 10.30 น. ที่อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการแถลงข่าว พิธีถวายพระพรชัยมงคล เจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร คุณสาตวะ ซาง (Sattva Zhang) ผู้แทนสมาคมสันติภาพโลก และ Ms. Fiona Liu ร่วมในการแถลงข่าว

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 2,600 รูป ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A) ซึ่งได้อาราธนาพระมหาเถระจากนานาชาติมาร่วมในพิธี พร้อมเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติในวันดังกล่าว โดยจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง มจร กับสมาคมสันติภาพโลก โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า World Peace Association ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียน ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพ มีพันธกิจร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก และเนื่องในวาระโอกาสที่สำคัญของสถาบันของประเทศไทย คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งได้มีการปรารภหารือกันในที่ประชุมทั้งในโอกาสที่ชาวไทยได้สูญเสียร่มเกล้าของประชาชนชาวไทย คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นำมาซึ่งได้มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาถึงวาระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งปวงชนชาวไทยเราถือว่าเป็นช่วงถวายพระพรชัยมงคล อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันคู่บ้านคู่เมืองของเรา นอกจากนี้สถาบันชาติของเราก็มีการเลือกตั้งและได้คณะรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศรับสนองพระบรมโพธิสมภารเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมือง และบ้านเมืองเราก็ยังมีสถาบันศาสนาที่มีพระสังฆบิดร คือ สมเด็จพระสังฆราช เมื่อได้ปรารภถึงเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ มจร และสมาคมสันติภาพโลก จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะจัดกิจกรรมการกุศลและบำเพ็ญความดี แสดงออกซึ่งความสามัคคี ทำกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมใจแห่งบ้านเมืองของเราและส่งต่อไปยังเวทีโลก ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย. 2562  โดยจะมีพิธีใหญ่ 1 วัน ในวันที่ 16 มิ.ย. 2562 เป็นการเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ และจะมีการสัมมนาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

“ทาง มจร และสมาคมฯได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 15 ประเทศ มาเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติจาก 3 นิกายที่มีในโลกปัจจุบันของพระพุทธศาสนา ได้แก่ นิกายมหายาน นิกายวัชรยาน และนิกายเถรวาทของไทย ศรีลังกา เมียนมา เป็นต้น จำนวน 2,600 รูป เท่ากับปีพุทธชะยันตี พร้อมกันนี้ยังได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ด้วย โดยปรารภกันที่จำนวน 6,900 รูป/คน ประกอบกับ มจร ได้มีกิจกรรมนานาชาติอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และโดย มจร มีนิสิตนานาชาติจำนวนมาก จาก 19 ประเทศ ที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะวันที่ 16 มิ.ย. อันเป็นวันจัดกิจกรรมหลักจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา โดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ทางฝ่ายสงฆ์ได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธี” พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าว

ด้านคุณ สาตวะ ซาง (Sattva Zhang) ผู้แทนสมาคมสันติภาพโลก กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายของสมาคมสันติภาพโลก คือลดความขัดแย้งที่มีอยู่ทั่วโลก และสร้างสันติภาพความร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในสังคมโลก  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รักษาสภาพแวดล้อม และสร้างสรรค์สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองให้คงอยู่ต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมสันติภาพโลกมา ทางสมาคมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทาน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ไปในหลายๆ ประเทศ เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก  การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งทางสมาคมได้เชิญผู้แทนขององค์การสหประชาชาติ (นายบัน คี มูน) บุคคลสำคัญและผู้นำชาวพุทธจาก 15 ประเทศ รวมทั้งภายในประเทศ จำนวน 6,900 รูป/คน  มาร่วมงานพิธีดังกล่าว”

ด้าน พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร กล่าวว่า ในพิธีดังกล่าว มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยดำเนินการถ่ายทอดสดเผยแพร่พิธีดังกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (MCU TV) และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้รับชมทั่วโลกได้รับทราบและร่วมอนุโมทนา อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรอีกทางหนึ่งด้วย

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐