มจร. ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดค่ายภาษาวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน

0
1365

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 62 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พร้อมนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม อดีตอธิบดีกรมการศาสนา ร่วมแถลงข่าว “โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1” โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ กล่าวว่า โครงการค่ายภาษาและวัฒธรรม ที่จะจัดขึ้นนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มจร. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมุ่งเสริมสร้างบทบาท “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน ผ่านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวโรกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก

นายมานัส ทารัตน์ใจ กล่าวว่า โครงการนี้ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน อายุระหว่าง 9-15 ปี จำนวน 100 คน โดยจะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ การรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร 090-557-1562

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,