มจร. ระดมสมองเร่งพัฒนาสื่อโทรทัศน์ MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคไอที ครอบคลุมเครือข่ายวิทยาลัยสงฆ์ทั่วโลก

0
479

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ , ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ (MCU TV)  ของมจร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ MCU TV เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุก  และจัดทำแผนพัฒนาสถานีโทรทัศน์ MCU TV ระยะ 5 ปี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมกระชุม อาทิ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์มาร่วมให้คำแนะนำในที่ประชุม อาทิ พระเทพสุวรรณเมธี นายมานพ จีรกาญจน์ไพศาล  นางขวัญเรือน แก้วพิจิตร

โดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในการผลิตโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตเนื้อหาออกอากาศให้ทันเหตุการณ์และเผยแพร่ความรู้ควบคู่ไปกับสื่อออนไลน์ ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย จัดการบริหารเป็นสัดส่วน เน้นบุคลากรภายใน  และสร้างเครือข่ายจากวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ ในเครือของมหาวิทยาลัยฯ และประสานความร่วมมือจากบุคลากรภายนอก ในการผลิตรายการ รวมถึงงบประมาณจัดสรรในการผลิตรายการ นอกจากนี้ ต้องเน้นกลยุทธ์ ปรับผังรายการให้เข้ากับยุคสมัยและหารายได้จากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการผลิตรายการในสถานีโทรทัศน์ MCU TV และได้กำชับในการใช้ลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งเน้นเนื้อหาด้านข่าวให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ นำออกเผยแพร่ทั้งทางดาวเทียมและสื่อออนไลน์ เพื่อกระจายให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและของคณะสงฆ์อย่างทั่วถึง พร้อมกับมอบให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาปรับปรุงแล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ระยะเวลา 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อประเมินผลของการพัฒนาสถานีต่อไป

สำนักข่าว MCU TV รายงาน

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS