มจร ปล่อยคาราวานรถขนเครื่องอุปโภค-บริโภคจัดตั้งโรงทาน

0
79

วันนี้ ( 27 พ.ค.64) พระเทพวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พระเทพปวรเมธี  ประธานศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มจร  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตในทุกภาคส่วน และผู้มีจิตศรัทธาประกอบด้วย ดร.อโนมา วิตรวิกรม ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ คุณไชยา มิตรชัย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นต้น ได้ร่วมกันรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมด้วยปัจจัยเพื่อนำไปจัดตั้งโรงทานสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงทานในสังกัดวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 6 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย

1.ภาคอีสาน โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

2.ภาคเหนือ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ  โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์

3.ภาคใต้ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  1. ภาคกลาง โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ในทุกโรงทานจะได้รับสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคประมาณแห่งละ 1.5 ตัน พร้อมกับรับมอบปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งด้วย และวันนี้ส่วนใหญ่ จะเน้นมอบปัจจัยสนับสนุนเป็นหลักเพื่อโรงทานจะได้นำไปซื้อสิ่งของเข้าโรงครัว ตามสะดวก การนำปัจจัยไปซื้ออาหารเองในแต่ละพื้นที่จะสะดวกกว่าที่จะขนส่งสิ่งของจำนวนมากไปจากส่วนกลาง

“การจัดตั้งโรงทานของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ก็มุ่งหวังจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามที่บุคลากรได้เสียสละทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยโรงทานจะเปิดให้การบริการไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง ซึ่งโรงทานจะเป็นโรงทานเคลื่อนที่  คือเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วจะได้นำไปเสิร์ฟให้ถึงที่ได้เลย”  พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว