มจร ปลื้ม ได้คะแนนสูงสุดผลประเมิน ป.ป.ช. คุณธรรมและความโปร่งใส

0
149

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า มจร ได้รับคะแนนสูงสุด ระดับ AA มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 5 ของประเภทสถาบันอุดมศึกษา จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ขณะที่พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีสารถึงอธิการบดี มจร เนื่องในโอกาสที่ มจร ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วย โดยระบุว่า การสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และเป็นนโยบายหลักที่ประเทศไทยได้มีความพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยสำนักงานป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานภาครัฐให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า สารดังกล่าวระบุอีกว่า เนื่องในโอกาสที่ มจร ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้มจร ได้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในด้านการบริหารงานโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร และเป็นหน่วยงานที่เป็นความหวังของประเทศชาติและประชาชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสให้กับประเทศไทยในสายตาของนานาประเทศ และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ต่อไป