มจร.ประกาศมาตรการเข้ม ป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19 งดการเดินทาง เลื่อนการเชิญร่วมกิจกรรมใดๆ 9 ประเทศ/เขตการปกครอง

0
729

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พระราชปริยัติกวี  (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ทั้งนี้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว รุนแรง ผ่านการหายใจและการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย มหาวิทยาลัยฯ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของบุคลากร ลูกจ้าง และนิสิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้

1.นิสิตต่างชาติที่มีการเดินทางผ่านประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอให้หยุดพักการเรียนอย่างน้อย 14 วัน โดยแจ้งกองการนิสิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 2.บุคลากร ลูกจ้าง หรือนิสิตที่เดินทางกลับจากประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หลังจากวันที่ 17 มกราคม 2563 ขอให้หยุดงาน หยุดเรียน เป็นระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ โดยให้ส่วนงานต้นสังกัด แจ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ให้มหาวิทยาลัยทราบ และให้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด 3.บุคลากร ลูกจ้าง หรือนิสิตที่มีไข้  หรือมีอาราการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตนเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป 4.ไม่อนุมัติ หรือนุญาตให้บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิตเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

5.ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 ออกไปก่อน 6.ให้ทุกส่วนงานเพิ่มมาตรการป้องกัน โดยหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ รวมทั้งกำกับแม่บ้านให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง 7.หากมีผู้ป่วย หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส ขอให้แจ้งสถานพยาบาลทันที ทั้งนี้สามารถติดตาม การระบาดได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค โดยมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกส่วนงานเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 รวม 9 ประเทศ/เขตการปกครอง ประกอบด้วย  1.สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีไต้) 2.สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 3.สาธารณรัฐประชาชนจีน 4.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่สาธารณรัฐประชาชนจีน 5.เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 6.ญี่ปุ่น 7.มาเลเซีย 8.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ9.สาธารณรัฐสิงคโปร์