มจร.นำคณะพระนิสิตลาว เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสปป.ลาว พร้อมจัดตั้งกองทุนระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

0
1266

สำนักข่าว thairnews – วันนี้ (4 ส.ค. 61) นายสมหมาย  สุภาษิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตกในแขวงอัตตะบือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ส่งผลให้มวลน้ำมหาศาลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างน้อย 7 แห่งในพื้นที่ท้ายเขื่อน ประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อบ้านได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือประชาชนชาวลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของคณะสงฆ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาโปรดให้คณะสงฆ์หนตะวันออกทุกจังหวัด รวบรวมกัปปิยภัณฑ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่กำลังเผชิญกับเหตุภัยพิบัติครั้งใหม่ พร้อมกับประทานให้ไวยาวัจกรนำส่งกัปปิยภัณฑ์เท่าราคา 1,000,000 บาท เช่นเดียวกับรัฐบาล และหน่วยงานต่างที่กำลังระดมความช่วยเหลือไปให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยพิบัติ

ทางด้านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ซึ่งมีนิสิตสงฆ์ลาวเข้ามาศึกษาจำนวนมากก็ได้ระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือเช่นเดียวกัน โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) รักษาการอธิการบดี มจร. ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว ขึ้น โดยมอบหมายให้พระโสภณวชิราภรณ์ รักษาการรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ  และดำเนินการระดมความช่วยเหลือทั้งเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดส่งไปยังเมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561  โดยจัดส่งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาวซึ่งเรียนที่ มจร.   เป็นคณะทำงานเดินทางล่วงหน้าเพื่อไปสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมจัดนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น จากหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่เมืองสนามไซ และจัดตั้งโรงทานขึ้นด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ และชมรมพระนิสิตลาว มจร. ได้เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริจาคในการมอบปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี ฯพณฯ สอนซัย สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี ท่านเล็ด ไซยยะพอน เจ้าแขวงอัตตะปือ ท่านอุ่นหล้า ไซยยะสิด รองเจ้าแขวงอัตตะปือ เป็นผู้แทนในการรับมอบ ทั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกจากคณะสงฆ์แขวงอัตตะปือ คณะสงฆ์เมืองสนามไซย ตลอดถึงเจ้าเมืองสนามไซย พนักงาน รัฐกร เจ้าหน้าที่ นายบ้าน แม่ครัว ในการจัดตั้งโรงทานปรุงอาหารที่วัดมิตรสัมพันธ์ ก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในศูนย์ผู้อพยพที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้จัดตั้งขึ้นชั่วคราวก่อนที่จะจัดสร้างบ้านพักหลังใหม่แก่ผู้ประสบภัยต่อไป

ขณะที่นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้กล่าวขอบคุณมจร. และชมรมนักศึกษาลาวในประเทศไทย ที่มีน้ำใจร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สำนักงานปกครองแขวงอัตตะปือ พร้อมกันนี้คณะทำงานส่วนหน้า มจร. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะแม่ครัว นำข้องกล่อง จำนวน 100 กล่อง มอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนบ้านมิตรสัมพันธ์ ประชาชนชาติพันธุ์กวยหรือส่วย ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ภายในเมืองสนามไซ จำนวน 8 หมู่บ้าน

และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ก็ได้ร่วมมือกับศูนย์ อพส.เมืองสนามไซ และชมรมนักศึกษาลาว มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้แทนพระสงฆ์จำนวน 13 วัด และชาวบ้านผู้ยากไร้ บ้านมิตรสัมพันธ์ จำนวน 21 ครัวเรือน ณ วัดมิตรสัมพันธ์ เมืองสนามไซ ซึ่งศูนย์ผู้ประสบภัยในเมืองสนามไซ มีทั้งหมด 3 ศูนย์ มีผู้ประสบภัยประจำแต่ละศูนย์จำนวน 1,500 คน นอกจากนั้นผู้ประสบภัยบางส่วนที่อาศัยอยู่กับญาติๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 2,000 คน รวมมีผู้ประสบภัย ราว 6,000 กว่า คน ในด้านการรับบริจาคเข้ากองทุนในปัจจุบัน มียอดเงินบริจาคกว่า 600,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมและส่งมอบต่อไป