มจร.จัดอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 25 เฉลิมพระเกียรติ “เน้นปฏิบัติเข้ม” ยกระดับหลักสูตรไม่ผิดพระคัมภีร์เถรวาท ป.โท-ป.เอก เรียน 5 ปี

0
2051

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2562 เวลา 15.30 น. ที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร. จัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ นายกสภามหาวิทยาลัย มจร. เป็นประธาน พร้อมด้วยพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมจร. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร. และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวรายงานในที่ประชุมว่า ด้วยมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มอบหมายให้มจร. ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กรมการศาสนา พระธรรมทูตในอินเดีย-เนปาล ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของฝ่ายมหานิกาย มาโดยลำดับ และในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพระธรรมทูตได้ขออนุมัติดำเนินการขึ้นอีกเป็นรุ่นที่ 25 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา 80 รูป/คน กรรมการอุปถัมภ์ 338 รูป/คน กรรมการอำนวยการ 78 รูป/คน และกรรมการดำเนินการ 80 รูป/คน

พระโสภณวชิราภรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบการใช้หลักสูตรพระธรรมทูตที่เน้นให้มีการปฏิบัติจริงในวิชานั้นๆ เช่น เน้นการบรรยาย 30 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือให้เน้นการปฏิบัติจริง ในการใช้ชีวิตจริง ส่วนการอบรมตนด้านจิตใจจะเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้เวลา 1 เดือนอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถจะลาจะขาดได้ นอกจากนี้มีข้อกำหนดเช่น ต้องใช้สถานที่แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่หลัก และในการบรรยายจะต้องใช้กิจกรรมที่เป็นบูรณาการกับชีวิตประจำวันของพระสงฆ์เข้าไปด้วย อีกเรื่องหนึ่งคือ ที่ประชุมได้ขอให้มีการเพิ่มเติมในวิชาการปฏิบัติให้เน้นไปที่ศาสนพิธีให้ถูกต้อง ซึ่งจะสอดคล้องกับคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศที่ต้องการให้พระสงฆ์ไทยสอนปฏิบัติศาสนพิธีอย่างไร เมื่อไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศจะสอนศาสนพิธีอย่างไร รวมถึงการประยุกต์วิถีของพระสงฆ์กับชาวบ้านซึ่งเป็นคนไทยตามวัฒนธรรมไปด้วย อย่างเช่นการที่พระสงฆ์จะไปกอบศาสนพิธีมงคลต่างๆ ให้กับชาวบ้านท่านจะมีความรู้มีประสบการณ์ มีความสามารถอย่างไรบ้าง รวมถึงการเขียนอักษรโบราณได้ด้วย

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า การที่ท่านจะออกไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่มีความสามารถมีศักยภาพได้มากพอ หรือให้มากกว่านี้นั้น ต้องเพิ่มเติมเป็นอย่างมากในการศึกษาเชิงลึกและการปฏิบัติจริงในสนามปฏิบัติ ดังนั้นจึงมีการเสนอให้เปิดหลักสูตรพระธรรมทูตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษาใหม่นี้ คือในปี 2563 โดยใช้เวลาเรียน 5 ปี อย่างไรก็ตามการอบรมในระยะ 3 เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมก็ยังต้องดำเนินต่อไป

“หลักสูตรใหม่นี้ ได้กำหนดไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ ต้องมีความรู้ขั้นมาตรฐานด้านพระพุทธศาสนาไม่ผิดจากคัมภีร์เถรวาท สองมาตรฐานด้านภาษาซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังจะต้องเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ถ้าท่านเข้าไปอยู่ในเยอรมัน จีน ญี่ปุ่น หรือฝรั่งเศส ก็ต้องใช้ภาษานั้นได้ สามก็เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพราะกรรมฐานในจิตใจเรายกเอากรณีทีมหมูป่า อะคาเดมี  ที่ทั่วโลกให้ความสนใจมาก พระสงฆ์เราจึงควรเติมเต็มเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งผู้สอนและผู้สอบต้องมีภาษา ให้มีวิชาครู ต้องสอนวิชากรรมฐานได้ นอกจากนี้ความเป็นพระธรรมทูตต้องเสียสละ  ต้องทุ่มเทตนเองเพื่อการเสียสละเรื่องนั้นๆ และต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าว

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””