มจร จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัด-ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม เปิดรับบริจาคทั้งส่วนกลางและว.สงฆ์ศรีสะเกษ

0
894

วันนี้ (19 ก.ย.62) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จน์ทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตจิตอาสา ได้ร่วมกันลำเลียงสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์และมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและศรีสะเกษ

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 3 จังหวัดคือ อุบลราชธานี ยโสธรและศรีสะเกษ โดยจัดตั้งศูนย์ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ มีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ปรึกษา มีพระอุดมปัญญาภรณ์ รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร เป็นผู้อำนวยการ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นเลขานุการ

ที่ผ่านมา มหาจุฬาฯได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมกับได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือวัดและประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมในหลายจังหวัด หลายพื้นที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างกว้างขวาง โดยมหาจุฬาฯนั้นมีแผนที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นไปก่อน ต่อมาก็จะช่วยเหลือในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป เช่น เมื่อน้ำลดก็จะนำนิสิตจิตอาสาออกช่วยซ่อมแซมบูรณะวัดวาอาราม บ้านเรือน ทำความสะอาดถนนหนทาง หมู่บ้าน เป็นต้น ในระยะยาวจะทำงานวิจัยเชิงวิชาการเพื่อระดมแนวคิดจากทุกภาคส่วน เช่นผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ส่วนราชการ เป็นต้นเพื่อเสนอแนวทางการแก้ใขปัญหา การบริหารการจัดการน้ำแบบยั่งยืนต่อไป

 

สำหรับศูนย์ช่วยเหลือฯ ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษนั้น ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคขอให้ติดต่อที่ มหาจุฬาฯส่วนกลาง หรือที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษโดยตรง หรือจะโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ ชื่อบัญชี “วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ” หมายเลขบัญชี 311-3-12746-7 โทร. 0814702848, 0897185009