มจร. จัดวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต” รองนายกฯ “วิษณุ” ชื่นชมยินดีชาวพุทธทั่วโลกที่มาร่วมประชุม

0
1522

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562)  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในนามประเทศไทย ได้จัดวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต” เนื่องจากปัจจุบันผู้คนทั่วโลกยังขาดธรรมะในการประคองชีวิต ทำให้เกิดการเบียดเบียน ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบซึ่งกลายเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงระดับนานาชาติ มจร จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำธรรมะทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในปีนี้ได้เน้นเรื่อง สติ วิถีธรรมสู่วิถีชีวิต ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองการจัดงานวิสาขบูชาโลก พระองค์ทรงเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เพื่อความผาสุกของชาวโลกอย่างแท้จริง

จากนั้น พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกและประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการกล่าวต้อนรับผู้นำชาวพุทธทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการจัดการประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้ ระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทย โดยพิธีเปิดมีขึ้น ณ เมือง ฮานัม เวียดนามและพิธีสรุปการจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยพระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวขอบคุณผู้นำชาวพุทธทั่วโลกที่มาร่วมประชุม ณ ประเทศไทย และกล่าวเชิญผู้แทนจากรัฐบาลไทย (ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลไทย ได้กล่าวต้อนรับประมุขสงฆ์ และชาวพุทธทั่วโลก รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดี ที่ชาวพุทธทั่วโลกได้มาประชุม ณ มหาสมาคมแห่งนี้ นับเป็นสิริและมงคลเป็นอย่างยิ่งเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย และรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมหาเถรสมาคม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้จัดงานในครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน วันนี้ที่องค์กรสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก และสำนักงานสาขาทั่วโลก ได้จัดเฉลิมฉลองวิสาขนานาชาติทั่วโลกเช่นนี้ ตามมติองค์กรสหประชาชาติ

รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงหลักธรรมคำสอนที่สำคัญขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ “มรรคมีองค์ 8 เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีความเพียรพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุความสำเร็จ” และเน้นย้ำว่าในมรรคมีองค์ 8 เช่น สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา เป็นต้น ต้องเป็นองค์รวมไม่ใช่นำส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้จนสุดโต่ง การรู้จักประยุกต์ใช้เช่นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตั้งแต่ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลและสูงขึ้นไปกว่านั้น คือประเทศชาติและนานาชาติ  จะทำให้ไม่เบียดเบียน มีสันติสุขอย่างแท้จริง

“ในนามรัฐบาลไทย ขอต้อนรับประมุขสงฆ์ และชาวพุทธทั่วโลก ที่เดินทางมาร่วมประชุมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์สหประชาชาติ ในฐานะที่สหประชาชาติได้ให้การรับรองวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

จากนั้นมีการกล่าวสุนทรพจน์และสาส์นสำคัญ โดยเลขาธิการบริหาร ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ, เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (H.E Antonio Guterres) และ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (H.E.Andrey Azoulay) ต่อด้วยสาส์นแสดงความยินดีจากผู้นำชาวพุทธและผู้นำทางการเมืองจากทั่วโลก โดยในช่วงเย็นจะมีการเดินทางไปร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในฐานะที่พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

สำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้ คือ การนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับสติ ผ่านคำสอนของนิกายที่มีคำสั่งสอน และวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือ คำสอนเรื่องสติ ซึ่งนำมาประยุกต์และเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รับรู้ อันเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ของมวลมนุษยชาติ นอกจากนั้นยังได้เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเจริญสติ ในแต่ละทวีปทั่วโลก มาสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดและวิธีการเจริญสติให้สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง โดยแต่ละท่านมีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการในเรื่องดังกล่าว

ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมงานหรือติดตามชมการถ่ายทอดสดทางช่องหรือทาง Live Fan page “MCU TV CHANNAL” และช่อง MCU TV Channal ในยูทูป และช่อง MCU TV Channal ทางโทรทัศน์