มจร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องใน “วันปิยมหาราช” – ร่วมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

0
1011

วันนี้ (23 ตุลาคม 2562) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2430 ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ มหาวิทยาลัยฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ได้จัดโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ในฐานะพระจิตอาสา มจร. เปิดเผยว่า กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย โดยมีส่วนงานทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการและสถาบันสมทบในต่างประเทศ จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร. เป็นประธาน

ช่วงบ่ายคณะจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะแยกย้ายกันไปทำความสะอาดบริเวณรอบวัด รอบมหาวิทยาลัย ลอกคูน้ำลำคลอง ปรับปรุงพื้นดินสวนพุทธเกษตร ปล่อยพันธุ์ปลา 10,000 ตัว เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ วิทยาเขต 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 23 แห่ง ห้องเรียน 1 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 7 แห่ง และสถาบันสมทบในต่างประเทศอีก 6 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 3 หมื่นรูป/คน