มจร. จัดประชุมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 27 เข้มมาตรการโควิด

0
267

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) เตรียมจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 พร้อมมาตรการคุมเข้มโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 เวลา 17.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27/2564 อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย มจร.  เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดกุสินาราเฉลิมราชย์ พระเทพรัตนมุนี รองประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการฯ พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร. พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอซีเนีย พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ ผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ผู้แทนผอ.พศ. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มจร. ทั้งบรรพชิตและฆราวาส เข้าร่วมประชุม

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวภายหลังการประชุม ว่า มส. มีมติให้ มจร. ดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศในส่วนของคณะสงฆ์มหานิกาย มาตั้งแต่ปี 2538 โดย มจร.ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กรมการศาสนา(ศน.) สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล องค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย และองค์กรพระธรรมทูตในภูมิภาคต่างๆ จัดฝึกอบรมไปแล้ว 26 รุ่น มีพระธรรมทูตที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว 2,117 รูป และได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่างๆทั่วโลก สำหรับในปี 2564 เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 27 มีผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้ารับการอบรมจำนวน 136 รูป พร้อมกันนี้มจร. ยังได้คัดเลือกพระสงฆ์ที่เคยทำงานในต่างประเทศ มีประสบการณ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เข้ารับการอบรมอีกประมาณ 14 รูป รวมปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 150 รูป ซึ่งจากนี้ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 90 วัน

“จากการระบาดของโรคโควิด-19 การจัดการอบรมจะดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และในปีนี้จะเพิ่มพระวิปัสสนาจารย์ มาอบรมให้กับพระธรรมทูตเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะพบว่าการเผยแผ่ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ วิปัสสนากรรมฐาน ได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก” พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร. เป็นอีกภารกิจของคณะสงฆ์ไทย โดยมีการพัฒนาทั้งในด้านหลักสูตรและด้านการดำเนินงานโดยลำดับ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา เพื่อให้ภารกิจและพันธกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 คณะสงฆ์ไทยโดยมส. ได้มีมติครั้งที่ 19/2538 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2538 อนุมัติให้ มจร.เป็นผู้ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศในส่วนคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตเป็นหลักสูตรระดับวุฒิบัตรมาถึงปัจจุบัน โดยมจร. เป็นแม่งานในการดำเนินโครงการ ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล องค์กรพระธรรมทูตไทยในโอซีเนีย และองค์กรพระธรรมทูตในภูมิภาคต่างๆ ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว 26 รุ่น มีพระธรรมทูตผ่านการอบรมเป็นพระธรรมทูตแล้วจำนวน 2,117 รูป และได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก