มจร จัดประชาพิจารณ์ครั้งใหญ่ (ร่าง)แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓

0
362

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะประธานคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ กล่าวว่า วันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้คณะทำงานยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดประชาพิจารณ์(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ ทั่วประเทศผ่านระบบ ซูม ออนไลน์ โดยกำหนดดังนี้

๗ มี.ค. ๒๕๖๕ มจร โซนภาคใต้

๘ มี.ค. ๒๕๖๕ มจร โซนภาคเหนือ

๙ มี.ค. ๒๕๖๕ มจร  โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ มจร โซนภาคกลาง

โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ ตามพันธกิจ  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งก็เป็นไปตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๔ คือกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อว่า คณะทำงาน ได้ดำเนินการระดมความคิดภายใต้หลักการ  engaged Buddhist university  ประกอบด้วย ๑. บริการวิชาการทุกรูปแบบ สร้างหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว เหมาะแก่การเรียนรู้แต่ละวัยจากประชาคม ๒. สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาจิตใจและสังคม ๓. สร้างสาธารณประโยชน์ อยู่ดีมีสุขรับผิดชอบต่อสังคม และรวมทั้งแนวคิด ๑๓ หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทยเป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนในครั้งนี้

ในการประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เริ่มต้นจากการระดมความคิดเห็น จาก ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ครั้งที่ ๑ ส่วนงานภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วมจำนวน ๙ ส่วนงาน ได้แก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

ครั้งที่ ๒ ส่วนงาน ส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม และวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วมจำนวน ๑๕ ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนกลาง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี วิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี

ครั้งที่ ๓ ส่วนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วมจำนวน ๑๒ ส่วนงาน ได้แก่ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

หลังจากนั้นคณะทำงานฯ ได้ประชุมเพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง เมื่อได้ร่างแผนพัฒนาแล้ว ได้นำเสนอผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์  เพื่อให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้  จำนวนทั้งสิ้น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๗ เป้าประสงค์ ๓๒ ตัวชี้วัด ๒๙  กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” Buddhist university with Buddhist innovation for mental and social development

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๑๖ ตัวชี้วัด ๑๑ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยหรือสร้างพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๙ ตัวชี้วัด ๗ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาเพื่อสร้างชุมชนและสังคมสันติสุข ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๔ ตัวชี้วัด ๔ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๒ ตัวชี้วัด ๒ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ  ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๕ ตัวชี้วัด ๕ กลยุทธ์

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้ายว่า การประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เป็นการประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาระยะที่ ๑๓ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ สมบูรณ์และให้ทุกองคาพยพมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติและบรรลุผลได้อย่างแท้จริง และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม คือร่วมคิด ร่วมทำ เข้าใจและตรงกับบริบทที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เขียนไว้สวยงาม เลิศหรูแต่ยากต่อการปฏิบัติ ไม่บรรลุผล จากนี้ไปก็จะนำแผนพัฒนาฯดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

เชิญรับชมข่าว MCU TV

*****************************************************************