มจร จัดบรรพชาสามเณร 108 รูปถวายพระราชกุศล ร.5 ร.9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

0
1136

           เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดบรรพชาสามเณรจำนวน 108 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม เดือนตุลาคม เป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 9 และวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช มจร. จึงจัดบรรพชาสามเณรจำนวน 108 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติดังกล่าว ซึ่งก็เป็นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมนั้น ภาคเช้ามีพิธีปลงผมนาค กล่าวคำขอขมาและมอบผ้าไตร เวลา 13.00 น. ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร ณ อุโบสถกลางน้ำปัญญานันทะ จากนั้นคณะสามเณรใหม่ออกรับบิณฑบาต (ปัจจัย) จากผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา ต่อจากนั้นคณะพระอาจารย์และสามเณรได้ช่วยกันปลูกต้นพะยูงเทิดพระเกียรติจำนวน 108 ต้น บริเวณรอบอาคาร มวก.48 พรรษาด้วย

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมภาคเย็นวันแรกและอีก 10 วันก่อนลาสิกขาเพื่อกลับเข้าโรงเรียน คณะสามเณรน้อยจะทำวัตรสวดมนต์ถวายพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงในทุกๆ วัน และตลอดเวลา 10 วันที่บรรพชา (13-23 ตุลาคม) คณะสามเณรจะออกรับอาหารบิณฑบาตในเวลา 07.00 น. ณ มหาวิทยาลัยฯ อ.วังน้อย จึงขอเชิญญาติโยมได้ร่วมตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกับโครงการนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

//////////////////////////////////////////////////////////////