มจร ขยายช่วยน้ำท่วมไปยโสธร-กาฬสินธุ์ ตั้งม.สงฆ์ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือ พร้อมประเมินหลังน้ำลดป้องกันแบบยั่งยืน

0
1504

 

หลังจากเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ตามที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้มอบหมายให้พระเมธีธรรมจารย์(ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เดินทางไปร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัย บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือวัดและประชาชน ในเบื้องต้นได้เข้าช่วยในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า จากที่ลงพื้นที่ได้พบข้อเท็จจริงว่า วัดและหมู่บ้านพร้อมทั้งทุ่งนาข้าวที่กำลังเขียวขจีต้องจมอยู่ใต้น้ำ กลายเป็นเมืองบาดาลไปแล้วในเวลานี้ สำหรับชาวนาที่ทำนาเป็นอาชีพนั้น บัดนี้นาข้าวล่มจมเสียหายย่อยยับ จากนี้ไปชาวนาเหล่านี้จะดำรงชีพอย่างไร จะต้องซื้อข้าวสารกินตลอดปีหรือไร ซึ่งเป็นคำถามที่ไม่รู้ว่าใครจะตอบและรับผิดชอบต่ออุทกภัยครั้งนี้

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า การที่คณะผู้บริหาร มจร ขึ้นไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นในครั้งนี้นั้น ท่านอธิการบดีได้มอบนโยบายให้ดำเนินการต่อจากนี้ไป ดังนี้

  1. ให้ระดมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแบบนี้อีกรอบหนึ่งในเร็วๆ นี้ (กำลังกำหนดวัน)
  2. ในระยะกลางให้ระดมช่วยเหลือวัดที่ถูกน้ำท่วมซึ่งหลายวัดมีความเดือดร้อนมาก
  3. มอบหมายให้วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ให้นิสิตลงสำรวจวัดและหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายภายหลังน้ำท่วม เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรและยั่งยืน โดยให้ทำเป็นข้อเสนอเชิงวิชาการเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ด้วย
  4. ให้วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นศูนย์กลางในการแสวงหาข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือในระยะยาวเช่น หลังน้ำลดแล้วควรจะบูรณซ่อมแซมอย่างไร ส่วนไหนของภาครัฐ เอกชนหรือวัดอื่นๆ จะช่วยเหลือกันได้อย่างไร ถนนหนทางควรจะประสานกับหน่วยงานใดในเข้าไปซ่อมแซมเป็นต้น

“ทั้งหมดคือบทบาทของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในขณะนี้” รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กล่าวทิ้งท้าย