ภาค 14 แต่งตั้ง “หลวงพี่น้ำฝน” เป็นประธานพระวินยาธิการ 4 จังหวัด เน้น ระงับเหตุ-อธิกรณ์ข้อร้องเรียนฉับไว เชิญทนายกองทัพธรรมเข้าร่วม

0
326

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระธรรมวชิรานุวัตร (หลวงพ่อแย้ม) เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานเปิดการประชุมพิเศษ พร้อมด้วยพระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14  นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา(พศจ.) จังหวัดนครปฐม และคณะพระวินยาธิการ ภาค14 ที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมรับนโยบายตามที่เจ้าคณะภาค14 ได้มีคำสั่งให้คณะพระวินยาธิการ ในภาค14 ที่แต่งตั้งขึ้นมาจำนวน 55 รูปในครั้งนี้เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว ที่จะไปช่วยวินิจฉัย แก้ไขข้อขัดข้อง ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 เนื่องจากที่ผ่านมาข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมได้ถูกเผยแพร่ออกสู่สังคม ไม่ว่าจะผิดหรือถูก ก็ถูกสังคมติเตียนอยู่บ่อยครั้ง ทำให้คณะสงฆ์มัวหมอง ดังนั้นการบริหารงานจึงจำเป็นต้องทันเหตุการณ์ รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยเร็ว  รวมทั้งสื่อโซเชียลและในสื่อต่างๆ โดยคณะสงฆ์ภาค 14 ได้แต่งตั้งคณะพระวินยาธิการในภาค 14 จำนวน 55รูป ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีและเป็นแห่งแรกของประเทศที่จะนำไปเป็นแบบอย่างให้ทุกๆ ภาคนำไปใช้    ต่อยอดในการที่จะกำจัดผู้บ่อนทำลายศาสนา และอภิบาลพระสงฆ์ที่ถูกย่ำยี

ตามคำสั่งเจ้าคณะภาค 14 ที่ 3/ 2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการช่วยวินิจฉัย แก้ไขข้อขัดข้อง ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14  โดยมี เจ้าคณะจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธาน มีจังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนของคณะทำงานคณะสงฆ์ภาค 14 มีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์​ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม​ ได้รับแต่งตั้ง เป็นประธานคณะทำงาน และมีเลขาและคณะทำงานใน 4 จังหวัดรวม55 รูปเพื่อให้การวินิจฉัย แก้ไขข้อขัดข้อง ระงับเหตุและแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีทั้งทางโลก และทางธรรมแก่การคณะสงฆ์  อาศัยอำนาจตามความในกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ข้อ10 (1) (3) และ (5) จึงตั้งคณะกรรมการดำเนินการช่วยวินิจฉัย แก้ไขข้อขัดข้อง ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14

ทางด้านหลวงพี่น้ำฝนกล่าวว่า อาตมาได้รับความไว้วางใจจากพระธรรมวชิรานุวัตร  เจ้าคณะภาค 14 ให้เป็นประธานคณะทำงานในครั้งนี้ อาตมา พร้อมรับสนองงาน ซึ่งจะได้ร่วมกับทนายกองทัพธรรม และคณะศิษย์ ที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน เข้ามาช่วยงานคณะสงฆ์ เพื่อไม่พระสงฆ์ที่ไม่มีความผิดถูกรังแก และเอาพระสงฆ์นอกรีตออกพ้นจากพระพุทธศาสนา   และหลังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ถือว่าเป็นการเดินหน้าเพื่อดูแลความเรียบร้อยในคณะสงฆ์ทั้ง  4 จังหวัด โดย มีหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตาม ระงับและแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 เพื่อระงับเหตุให้ยุติโดยเร็ว  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร-สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช หรือตามคำสั่งเจ้าคณะภาคแล้วแต่กรณี ด้วยการบูรณาการร่วมกับเจ้าคณะผู้ปกครอง พระวินยาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของพื้นที่ ที่เกิดอธิกรณ์ และให้รายงานเจ้าคณะภาคเพื่อทราบและสั่งการเป็นลำดับชั้น ซึ่งยังรวมถึงกลุ่มที่มีการแฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ในวงการสงฆ์ที่มีไม่น้อยในปัจจุบัน

“คณะสงฆ์ได้รับความบอบช้ำมามากแล้ว จากหลายเหตุการณ์ ซึ่งมีประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับวงการสงฆ์ หลายเรื่องยังไม่มีการตัดสินแต่สังคมได้มองว่าพระผิดไปแล้ว และไม่มีการแก้ข่าวหรือนำข้อเท็จจริงมานำเสนอ ซึ่งอาตมาเองก็เจอมากับตัวหลายครั้ง แต่ที่สำคัญปัญหานี้จะแก้ได้ด้วยการที่เจ้าอาวาสต้องไม่ปกป้องพระภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิด ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานและสะสางปัญหาไม่ได้ ซึ่งอาตมาก็ได้ศึกษาเรียนรู้ กระบวนการในสังคม โดเฉพาะในเรื่องสังคมออนไลน์ และในข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นจุดบอดในวงการสงฆ์ โดยมีคณะทำงานที่จะสนับสนุนการทำงาน และเชื่อว่าในอนาคตคำสั่งนี้จะเป็นต้นแบบในการปกครองกับคณะสงฆ์ต่อไปทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้มีขั้นตอนในการเฝ้าพิทักษ์พระพุทธศาสนาในบ้านเราด้วย” หลวงพี่น้ำฝน กล่าว

*****************************************************************