ภาคปชช.ค้านแก้พรบ.หลักประกันสุขภาพ โยนบาปคนจนไม่รักสุขภาพ-ไม่ดูแลตัวเอง ลดบทบาทอปท. เอื้อกลุ่มทุนหาประโยชน์กับสุขภาพ

0
734

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ (9มิ.ย.60) นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนที่เรียกร้องให้มีการยุติกระบวนการแก้ไข พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข 26 คน ว่า ภาคีเครือข่ายในนามขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) ที่ประกอบด้วยองค์กรภาคสังคมด้านการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนหลากหลายกลุ่ม อาทิ เด็ก ครอบครัว สตรี คนพิการ ผู้บริโภค มีความกังวลของฝ่ายที่ต้องการแก้ไขกฎหมาย ในมุมมองที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะคนยากจนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งหลักประกันสุขภาพคือสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่จะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม  ขสช. จึงไม่อาจรับได้กับแนวคิดที่ชี้นำ และสรุปว่าคนจน คนยากไร้  คือกลุ่มคนที่ไม่รักสุขภาพ ไม่ดูแลตัวเอง  ทำให้เป็นภาระในการรักษาเป็นปัญหากับระบบสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ เป็นเหตุในการกล่าวอ้างเพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

“การตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎหมายที่โน้มเอียงไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข มีภาคประชาชนเพียง 2 คน จาก 26 คน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่ฝ่ายผู้จัดบริการและส่วนราชการ และในเนื้อหาการแก้ไขกฎหมายก็พบข้อกังขาหลายประการอาทิ การเพิ่มบอร์ด สปสช.ที่ทำลายหลักการสมดุลระหว่างผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ การลดทอนอำนาจในการบริหารกองทุนของสำนักงาน สปสช.ไม่สามารถบริหารจัดหายาที่มีราคาแพง ส่งผลให้มีปัญหาการเข้าถึงบริการของประชาชน เป็นต้น ในขณะที่การแก้กฎหมายครั้งนี้ควรที่จะส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการสุขภาพ ส่งเสริมและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น แต่กลับเป็นการลดบทบาทลงแล้วให้อำนาจไปอยู่ที่โรงพยาบาล อีกทั้งไม่ได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุนสุขภาพเลย ซึ่งปัญหาที่สำคัญยิ่งคือขาดการมีส่วนร่วมของปชช.ผู้มีส่วนได้เสียมากพอทั้งทีเป็นกม.เกี่ยวข้องกับปชช.ทั้งประเทศ” นายชูวิทย์ กล่าว

ขณะที่ นาย คำรณ ชูเดชา  ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) กล่าวว่า ในนาม ขสช.ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวรณรงค์และข้อเรียกร้องของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และขสช.พร้อมที่จะเข้าร่วมในการขับเคลื่อนทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องกลไกการปฏิรูประบบสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศ 2.ขอเรียกร้องให้ยุติกระบวนการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้มีการเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญมาตร า77 และ3.ขอให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันจับตาความพยายาม แก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นเสมือนสมบัติชิ้นสุดท้ายของประชาชนทั้งประเทศ ที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้องและรักษาไว้ให้กับลูกหลาน มิให้กลับไปสู่ยุคคนไข้อนาถา ไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่กลับไปสร้างความมั่งคั่งให้กับนายทุน  อุตสาหกรรมการแพทย์ ที่มุ่งเน้นที่กำไรจากผลประกอบการเป็นหลัก