“พุทธมณฑล” จัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติร.10 วันที่ 5-8 ก.ย.นี้

0
482

นายวีระ จำลอง รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คนที่ 2 กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เห็นชอบจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักงานพุทธมณฑล กำหนดจัดงานเทศน์มหาชาติฯ วันที่ 5-8 ก.ย. 2563  ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา” ในวันที่ 7 ก.ย. เวลา 14.00น.

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังรับทราบการเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559  ในงวดที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 167  วัด โดยพศ.ได้นำเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้ราชเลขานุการในพระองค์นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัดทุกวัดตามที่เสนอ โดยได้นำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว