พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิบชาชมวัง พร้อมชมไนท์ มิวเซียม ๑๗ – ๑๙ ธ.ค.นี้

0
44

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรม “จิบชาชมวัง” เสวนาวิชาการ สาธิตงานศิลปวัฒนธรรมและงานประณีตศิลป์ในราชสำนัก และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน (Night at the Museum) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน กำหนดจัดกิจกรรม “จิบชาชมวัง” ประกอบด้วย กิจกรรมการเสวนาวิชาการ “จิบชาชมวัง (Tea Talks)” ณ เรือนชาลีลาวดี หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง “หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) มรดกจากความทรงจำ” วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง “ว่าด้วยชา ที่ชา และเครื่องกระเบื้องในสยาม” วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง “สามก๊ก…วรรณกรรมจีนบนบานเฟี้ยมของเจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี)” 

ทั้งนี้ ในการเสวนาฯ แต่ละวันจะมีของว่างพร้อมจิบชาในตำนานที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ ชาโร่วกุ้ย และชาต้าหงเผา ซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดของชาบู๋อี๋ที่ปรากฏในจดหมายเหตุลาลูแบร์ และชาซงหลัวจากจดหมายเหตุลาลูแบร์เช่นกัน รวมถึงชาจือหลาน ในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ โดยในช่วงค่ำตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. มีบริการน้ำชาและของว่าง (มีค่าใช้จ่าย) พร้อมทั้งนำชมนิทรรศการภายในหออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) ซึ่งจัดแสดงประวัติเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกรมนครบาล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผนังไม้จำหลักวรรณกรรม “สามก๊ก” และเก๋งจีนนุกิจราชบริหาร ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังจีน “ห้องสิน” ฝีมือของช่างชาวจีน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาสามารถลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ ทุกวันพุธ – อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์เท่านั้นและรับจำนวนจำกัด)

กิจกรรมสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมและงานประณีตศิลป์ ณ พระตำหนักแดง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ในหัวข้อ “แป้งพวงแป้งร่ำ” และ “เครื่องแขวน” พร้อมชมนิทรรศการถาวรในพระตำหนักแดงที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยจัดแสดงวิถีชีวิตของเด็กไทย ตั้งแต่การเกิด การโกนจุก จนถึงประเพณีการเรียนการศึกษาในช่วงวัยรุ่น โดยโบราณวัตถุสำคัญที่จัดแสดง อาทิ พระแท่นประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์   กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระแท่นบรรทมเพลิง (กระดานอยู่ไฟ) เครื่องเล่นของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร  บ้านตุ๊กตาของเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕

กิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน (Night at the Museum) เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. เปิดให้เข้าชมความงดงามของโบราณสถานภายในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ส่วนจัดแสดงนิทรรศการในพระที่นั่งต่างๆ โดยมีการนำชมเป็นรอบ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ เยอรมัน จำนวน ๓ รอบ/วัน พร้อมชมการบรรเลงดนตรีไทย – สากล จากสำนักการสังคีต ในเวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงผลรับรองการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย ๒ เข็ม สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓