พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวต่างชาติเตรียมความพร้อมรับเปิดประเทศ

0
820

นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวต่างชาติ (National Museum Bangkok Volunteers) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) คลี่คลายลง

ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ทำให้มีการปิดบริการแหล่งเรียนรู้เป็นการชั่วคราวอยู่เป็นระยะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ ณ อาคารมหาสุรสิงหนาท และอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ เมื่อประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาติ มีหน้าที่ต้อนรับและให้ความรู้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้เข้าชม จึงจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ ๑ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และหลักสูตรที่ ๒ สำหรับกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติ (National Museum Bangkok Volunteers) เป็นการอบรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับอาสาสมัครที่นำชมภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตากาล็อก บาฮาซาอินโดนีเซีย และภาษาไทย ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาตินี้ได้สนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาตลอด ๕๒ ปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นต้นมา การอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมในการบริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดีไทย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนส่วนจัดแสดงอื่นๆ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  เพื่อให้กลุ่มอาสาเหล่านี้ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดยังกลุ่มผู้ชมชาวต่างชาติ รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะดำเนินการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากรต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย ๓๐ บาท ต่างชาติ ๒๐๐ บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ ติดตามข่าวสารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้ทางเฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/eduNMB