พิธีปิดค่าย “คุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 จัดโดยศาลเยาวชนฯ เน้นการใช้มิติทางศาสนาช่วยแก้ปัญหาให้กับเยาวชน

0
151

เมื่อเร็วๆ นี้ (20 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.) นายสุรเกียรติ์ อุทัยเชฏฐ์   ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนใช้ศีล สมาธิ สติ และปัญญา นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างงสงบสุขโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้กับเยาวชนและผู้ปกครองจำนวน 53 ครอบครัว ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิ

 

ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับเด็ก-เยาวชน , ครอบครัวคุณธรรม ปรับจิตพิชิตปัญหาวัยรุ่น , ปลูกคุณธรรมให้เยาวชน ด้วยหลักธรรมพื้นฐาน 4 ประการ คือ “​​​​​​พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา” ฯลฯ โดยมีท่านรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล  เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล.  นางปัญจรัตน์ มังกรกนก  รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , ประธานโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม และนางประนอมวรรณ. กิจศรีโอภาค หัวหน้ากิจกรรม พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบฯ ร่วมพิธี  ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรม​​​​​​พุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม